Algemene voorwaarden

Uw voeten in goede handen

Algemene voorwaarden

Versie 1 oktober 2015


Pedicure Fennie Matter, hierna de medisch pedicure genoemd. De klant, de persoon die behandeld wordt of producten afneemt hierna de cliënt genoemd.


1. Algemeen

Deze voorwaarde geldende voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen medisch pedicure en de cliënt waarop de medisch pedicure deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de algemene voorwaarden.


2. Inspanningen Medisch Pedicure

De medisch pedicure zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De medisch pedicure zal bij wijzigingen van financiële consequenties of wijziging of aanvulling van de behandeling de cliënt zo goed mogelijk informeren.


3. Afspraken            

De cliënt moet verhindering van een gemaakte afspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van te voren melden. Indien de cliënt niet tijdig de verhindering meldt aan de medisch  pedicure is hij / zij gerechtigd 70% van het gehele honorarium met een minimum van €20,- voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door te berekenen. Wanneer een cliënt te laat komt zal dit gekort worden op de behandeltijd. Er vanuit gaande van de vooraf afgesproken behandeltijd. De medisch  pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk melden, maar uiterlijk 24 uur voorafgaande van de afspraak.


4. Betaling

De medisch pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk of deze worden voorafgaande overhandigd. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De medisch pedicure behoudt zich het recht voor, om prijswijzigingen door te voeren. Deze worden 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk bekend gemaakt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en of producten te voldoen. Eventueel kan hier vanaf geweken worden indien dit voorafgaand is afgesproken. De cliënt dient dan binnen 14 dagen het gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer.


5. Persoonsgegevens en privacy             

De cliënt voorziet de medisch pedicure voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de medisch pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. In veel gevallen is dit en zorgpas. De medisch pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De medisch pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De medisch pedicure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6. Geheimhouding                                   

De medisch pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de medisch pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid              

De medisch pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De medisch pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.


8. Garantie                         

De medisch pedicure geeft de cliënt één week garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien de cliënt andere producten gebruikt dan voorgeschreven, adviezen niet worden opgevolgd, medische hulp niet opzoekt binnen twee werkdagen en wanneer producten niet worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.


9. Beschadiging en diefstal      

De medisch pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De medisch pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten                              

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking hiervan melding maken. Indien de medisch pedicure en de cliënt er mondeling niet uit komen kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen. Deze zal dan in behandeling worden genomen waarna een reactie volgt binnen een week. Indien de klacht gegrond is, zal de medisch pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit  inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de medisch pedicure en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. Hierover zijn folders te vinden in de praktijk.


11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaven van reden.


12. Recht

Op de overeenkomst tussen de medisch pedicure en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


De Geschillencommissie

Pedicure Fennie Matter is via ProVoet lid van de geschillencommissie. Hieronder meer informatie.

Model geschillen artikel protocol overleg Algemene Voorwaarden

CZ/SER.


1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van

overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en

zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij

de Geschillencommissie Uiterlijke verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den

Haag. (www.degeschillencommissie.nl)

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de

consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet de klacht uiterlijk 12 maanden na de datum

waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de

Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de

ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken,

moet hij de consument schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken

uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij

zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter

aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar

geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden.

De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de

behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd

van geschillen kennis te nemen.


Privacyverklaring

Versie februari 2020


Pedicurepraktijk Fennie Matter hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Fennie Matter houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens- bescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.


Als Pedicurepraktijk Fennie Matter zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover kan je contact met ons opnemen.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Fennie Matter verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:


 • Het geven van een (pedicure)behandeling
 • Telefonisch of per email contact met je op te nemen om een afspraak     voor een (pedicure)behandeling in te plannen
 • Het versturen van een factuur na behandeling
 • Het declareren van uw behandeling via podotherapeut en/of zorgverzekering


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:


 • Naam / voorletters / tussenvoegsel
 • Adres / Postcode / Plaats / Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht / Geboortedatum
 • Gegevens over gezondheid
 • BSN in geval van declaraties


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor declaratie van uw behandeling. En geven een behandelverslag aan uw huisarts wanneer dit nodig is. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Pedicurepraktijk Fennie Matter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:


 • Cliëntgegevens zijn opgeslagen op een PC die beveiligd is met een wachtwoord.
 • Cliëntgegevens worden achter slot en grendel bewaard.
 • Informatie naar andere zorgverleners gaat via een beveiligde app, Siilo.
 • Declaratie gaat via DMvoetzorg, deze programma’s zijn beveiligd met een wachtwoord en specifieke internet sleutel.


Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies niet maar ze zijn bedoeld om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!”


Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.